Учебна програма

Протичане на заниманията

1.      Предварително изтеглете и съхранете учебните материали (учебно помагало, калкулатор, данни).

2.     Ако се обучавате в присъствените  форми - преподавателят ще ви запознае с изучаваното учебно съдържание. Ако се обучавате самостоятелно (дистанционно) - запознайте се с теоретичния материал по изучаваната тема.

2.       Под ръководството на преподавателя  или самостоятелно се запознайте с решенията на задачите към съответната тема.     В хода на обучението се постарайте да оформите идеята си за изследователски проблем, който да залегне в изпитния проект.

 

Учебни материали

Учебно помагало        Изтегли

Калкулатор                    Изтегли

Данни                               SURVEY_1    Survey_3

Описание на файловете с данни     Изтегли

Изпитни изисквания

Във времето за самостоятелна работа студентът оформя изпитен проект в MS Word формат. В него трябва да фигурират следните основни раздели:

I. Постановка на проблема,

II.1. Цел на изследването

II.2.Задачи на изследването

II.3. Методика на изследването (предмет, обект, методи, показатели)

III. Анализ на получените резултати (в табличен и графичен вид). Той трябва да съдържа следните основни направления на приложение на статистическите методи за всеки от вариантите на учебно съдържание:

1.       Характеристика на разпределението на категорийни променливи (едномерно, двумерно разпределение на честотите),

1.       Сравняване на разпределението с подходящ за целта непараметричен критерий за проверка на хипотези;

2.       Изследване на зависимости с непараметрични коефициенти на корелация.

         IV.1 Изводи и препоръки

За по-голяма яснота може да изтеглите шаблона на изпитния проект.

 

Изготвеният изпитен проект се представя във виртуалната среда virtual.nsa.bg по график, уговорен с преподавателя. В случай, че изпитният проект е оценен положително, студентът може да се яви на тестово изпитване във виртуалната среда virtual.nsa.bg. Оценката се образува по формулата:

Крайна оценка=0,4*Оценка на проекта+0,6*Оценка от теста