Въведение в учебната дисциплина

Учебното съдържание е съобразено със спецификата на изследователските проблеми, залегнали в дипломната работа на студентите от магистърска степен или техните научни интереси.  Възможностите за избор са между:

 

Вариант 1 - Непараметрични статистически методи (едномерно и двумерно разпределение на честотите, разпределение, зависимости и проверка на хипотези при категорийни и рангово скалирани променливи).

Вариант 2 - Регресионен анализ в спорта – обикновена линейна, множествена линейна или обикновена криволинейна зависимост.